Privacyverklaring SVI Bellingwolde

Dit is de privacyverklaring van Gymnastiekvereniging SVI gevestigd te Bellingwolde (correspondentieadres Heemhof 9, 9695 AZ Bellingwolde), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  40037668 , hierna te noemen: 'de Vereniging'.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@svi-bellingwolde.nl

Verwerking persoonsgegevens

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst. Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden KNGU
Administratiekantoor
Snelstart
Clubassistent
Administratie Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiƫle administratie voor 7 jaar. KNGU
Administratiekantoor
Snelstart
Clubassistent
Bank
Uitvoering van lessen en wedstrijden in de vorm van presentielijsten Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst. Leiding / trainers
Assistenten
Bestuur
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief Voornaam
Achternaam
E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. NVT
Gegevens ten behoeve van extra activiteiten zoals de uitvoering e.d. Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
E-mail adres
Bij deelname aan activiteit Tot na de activiteit Activiteiten-
commissie
Bestuur
Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden, leiding/trainers/assistenten en juryleden ten behoeve van uitvoering geven aan hun (vrijwilligers)taken Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Uitvoering van takenpakket Gedurende de periode dat men de (vrijwilligers)taken uitvoert en daarna alleen in de financiƫle administratie voor maximaal 7 jaar. KNGU
Administratiekantoor
Snelstart
Clubassistent
Bank
KVK(bestuurleden)
Belastingdienst
(bij vergoedingen vrijwilligers)

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen per email: info@svi-bellingwolde.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

dec 2022