Contact en Bestuur

Voorzitter Algemeen lid
mw. D. Kaput-Stukje hr. J. Edens
Hoofdweg 6, 9695 AK B'wolde Hamsterweg 4, 9695 XD B'wolde
T (0597) 532993 T (0597) 655245
E dinakaput@hotmail.com E j.edens@uwnet.nl
 
Secretaris Algemeen lid
mw. E.J. Bieleveld-Staalstra hr. J. van Otterloo
Heemhof 9, 9695 AZ Bellingwolde Sportweg 7 9695 EB B'wolde
T (0597) 532348 T (0597) 531797
E info@svi-bellingwolde.nl E webm@svi-bellingwolde.nl
 
Penningmeester Algemeen lid
mw. M. Werkman-Kapper mw. M. Leontew
Hoofdweg 199, 9695 AG B'wolde Lindenlaan 52, 9695 GT B'wolde
T (0597) 531614 T 06 30089344
E margreetkapper@hotmail.com E kylierocky@hotmail.com
 
Ledenadministratie Algemeen lid
mw. M. Koorn  
Kanaaldijk WZ 3, 9695 VA B'wolde  
T (0597) 785608  
E ledenadministratie@svi-bellingwolde.nl  Lesrooster 2019

Vakanties en andere data
 
Contributie
 
Aanmelden / Opzeggen

NIJNTJE beweegdiploma
Jvan Otterloo Gzn   20190823